Гарчиг

Нүүрсний шинжилгээ

Хүрэн, чулуун, коксжих нүүрс болон хатуу түлшинд дараахь үзүүлэлтүүдийг тодорхойлно.

KОД

ҮЗҮҮЛЭЛТ

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА

ТОДОРХОЙЛОХ ХЯЗГААР, %

Жин-66

Нийт чийг

Жингийн арга

0.1 - дээш

Ажлын чийг

Агаарт хатаасан дээжинд чийг тодорхойлох

Жин-67

Үнсний агуулга

Жингийн арга

0.1 - дээш

Жин-68

Дэгдэмхий бодисын гарц

Жингийн арга

0.1 - дээш

Жин-69

Илчлэг

Калориметрийн арга

500 - 8000 kкал/кг

Жин-70

Нүүрстөрөгч

Жингийн арга

0.1 – дээш

Жин-13

Нийт хүхэр

Жингийн арга (эшка) Бомб угаах

0.1 - дээш

0.1 - 1.0

Жин-13

Хүхрийн хэлбэрүүд

Жингийн арга

1.0 - дээш

СФМ-08

Фосфор

спектрофотометр

0.05 - 10

ULT-108

Элементийн шинжилгээ (C, H, N, S)

Элементийн шинжилгээний багаж

0.1 - дээш

ULT-109

Элементийн шинжилгээ (O)

PIA-71

X, Y

Пластометрийн үзүүлэлт

1 мм - дээш

FSI-72

Чөлөөт хөөлтийн зэрэг

Хөөлтийн зэрэг тодорхойлох багаж

0.0 – 9.0

хүртэл

CAF-110

Нүүрсний үнсний хайлах температур

Үнсний хайлах температур тодорхойлох багаж

EPA- 7473

Мөнгөн ус

Мөнгөн усны анализатор

0.05-2.0 ppm