Гарчиг

Индукцийн холбоост плазмын спектрометр

ГТЛ элементийн шинжилгээний технологиор тэргүүлж байгаа шинэ ICP-MS төхөөрөмжийг 2012 оны 6 сард суурилуулсан. Өнөөдөр Индукцийн холбоост плазмын масс спектрометр (ICP-MS) нь дэлхий дахинд өндөр мэдрэх чадвартай, байгаль орчны болон геологийн дээжинд нэгэн зэрэг олон элементийн шинжилгээг хурдавчлал, нарийвчлалтай хийх боломжтой, хэрэглэхэд хялбар орчин үеийн төхөөрөмжид тооцогдож байгаа. ICP-MS төхөөрөмжөөр литийгээс уран хүртэлх бүх элементийн изотопыг, олон төрлийн үйлдвэрлэлд чухал хэрэгцээтэй 16 газрын ховор элементийг тодорхойлох боломжтой болж байна.

Хүснэгтэнд ICP-MS болон ICP-OES төхөөрөмжүүдээр хийх шинжилгээний мэдээллийг оруулав.

ЭЛЕМЕНТ

ICP-OES

ICP-MS

ЭЛЕМЕНТ

ICP-OES

ICP-MS

Тодорхойлох доод хязгаар, мг/кг

Тодорхойлох доод хязгаар, мг/кг

Ag

0.5

0.002

Mo

1

0.1

Al

0.01 %

0.01%

Na

0.01%

0.01%

As

10

0.1

Nb

0.1

Au

0.5 µг/кг

Nd

0.5

B

2

Ni

1

0.1

Ba

1

1

P

0.001%

0.001%

Be

1

0.5

Pb

1

0.1

Bi

10

0.1

Pr

0.1

Ca

0.01%

0.01%

Rb

0.1

Cd

1

0.1

Re

0.001

Ce

0.5

Sb

10

0.02

Co

1

0.1

Sc

1

0.5

Cr

1

0.5

Se

0.1

Cs

0.05

Sm

0.5

Cu

0.1

Sn

10

0.1

Dy

0.5

Sr

1

0.5

Er

0.5

Ta

0.1

Eu

0.5

Tb

0.1

Fe

0.01%

0.01 %

Te

1

0.1

Ga

0.5

Th

5

0.1

Gd

0.5

Tl

2

0.1

Ge

0.5

Ti

0.01%

Hf

0.5

Tm

0.1

Ho

0.5

U

5

0.1

In

0.1

V

1

1

K

0.01%

0.01%

W

10

0.1

La

1

0.5

Y

1

0.01

Li

0.1

Yb

0.1

Lu

0.5

Zn

1

0.1

Mg

0.01%

0.01 %

Zr

1

0.1

Mn

1

1