Гарчиг

.Засвар 21,01,19

Вэб сайтад засвар оруулах талаар

  1. 1. АСЗ-ийн каталоги Англи Монгол хэл дээр тусдаа байдаг.  Ижил файл нээгдээд байдаг. Каталоги шинэлэгдэх бүрт танайд хэлж засуулдаг.

    Certified Refer.Material->CRM->CRM Catalogy.

     Монгол хувилбар нь Аттесттачислан Станд.Загвар ->АСЗ->АСЗ-ын каталоги.

Холбох файлын байршил:

Монгол:  /media/laboratory/content/asz/CRM_Catalog_2020_mon.pdf

Англи:   /media/laboratory/content/asz/CRM_Catalog_2020_eng.pdf.

  1. 2. a. “Аттесттачислан Станд.Загвар” ->”АСЗ-ын гэрчилгээ” хуудас дахь хүснэгтийн хөлийн (Чулуун нүүрс 1.6мм, Коксжих нүүрс 1.6 мм) нүднүүд хүрээ нь алдаатай харагддагийг засах тухай. (Англи Монгол аль аль хуудас нь?)

b. Хүснэгтийн утгуудыг яаж голлуулах вэ? (“Аттесттачислан Станд.Загвар” ->”АСЗ-ын гэрчилгээ”).

3.

Холбоо барих->”Харилцах хаяг” хуудсын Google map-д байгууллагын нэрийг бусад хаягуудын адил Англи Монголоор хэрхэн оруулах вэ?