Гарчиг

Дээж бэлтгэл

  • Шлихийн сорьц боловсруулалт
  • Тунгалаг шлиф
  • Аншлиф
  • Өнгөлсөн тунгалаг шлиф
  • Шахмал (брикет) шлиф
  • Шахмал (брикет) аншлиф
  • Шахмал (брикет) өнгөлсөн тунгалаг шлиф