Гарчиг

Давсны шинжилгээ

ҮЗҮҮЛЭЛТ

АРГА

АРГЫН КОД

ТОДОРХОЙЛОХ ДООД ХЯЗГААР, МГ/Л

Ca2+

Эзлэхүүн

Titr -91

0.5

Mg2+

Эзлэхүүн

Titr -92

0.5

Na+

АES

АES -99

0.05

K+

АES

АES -100

0.05

Cl-

Эзлэхүүн

Titr -77*

5.0

SO42-

Жин

Grav -101

20.0

CO32-

Эзлэхүүн

Titr -93

1.0

HCO3-

Эзлэхүүн

Titr -94

1.0

Усанд үл уусах үлдэгдэл

Эзлэхүүн

Titr

0.1

H2O-

Жин

Grav -15*

0.05