Гарчиг

ГЕОЛОГИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ ЖУРАМ БАЙГУУЛЛАГЫН СТАНДАРТ

 

 

 

Хуудасны тоо

Өмнөх үг

 

1

А.         Ашигласан баримт бичгийн жагсаалт

 

1

Б.         Баримт бичиг тараах жагсаалт

 

1

Баримт бичгийн хяналтын журам

БСТ Ж 01:2003 (2)

9

Хүсэлт, тендер, гэрээний дүн шинжилгээ хийх журам

БСТ Ж 02:2003 (2)

4

Бараа бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах журам

БСТ Ж 03:2003 (2)

4

Санал гомдол шийдвэрлэх журам

БСТ Ж 04:2003 (2)

4

Үл тохирлыг хянах журам

БСТ Ж 05:2003 (2)

3

Залруулах, сэргийлэх арга хэмжээний журам

БСТ Ж 06:2003 (2)

4

Бүртгэлийн хяналтын журам

БСТ Ж 07:2003

3

Дотоод аудитын журам

БСТ Ж 08:2003 (2)

7

Удирдлагын дүн шинжилгээ хийх журам

БСТ Ж 09:2003

3

Боловсон хүчний сургалтын журам

БСТ Ж 10:2003 (2)

7

Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны журам

БСТ Ж 11:2003

8

Эрдсийн түүхий эдийн шинжилгээний үр дүнгийн нарийвчлалаар тогтоосон аргуудын ангилал

БСТ Ж 12:2003

12

Шинжилгээний арга баталгаажуулах журам

БСТ Ж 13:2003 (2)

4

Хэмжих хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээг зохион байгуулах журам

БСТ Ж 14:2003

3

Лабораторийн шинжилгээнд сорьц хүлээн авах, боловсруулах, дээжийн хөдөлгөөний журам

БСТ Ж 15:2003 (2)

7

Эрдсийн түүхий эдийн тоон шинжилгээний үр дүнгийн давтцад шуурхай хяналт хийх журам

БСТ Ж 16:2003 (2)

12

Эрдсийн түүхий эдийн спектрийн ойролцоо тоон шинжилгээний чанарыг хянаж үнэлэх журам

БСТ Ж 17:2003 (2)

4

Петрограф, нүүрсний петрографийн бэлтгэл болон тэдгээрийн шинжилгээний ажлын чанарыг хянах үнэлэх журам

БСТ Ж 18:2003

7

Минералогийн шинжилгээний ажлыг хянах, үнэлэх журам

БСТ Ж 19:2003 (2)

11

Хүдрийн бус ашигт малтмалын шинжилгээний ажлын чанарыг хянах, үнэлэх журам

БСТ Ж 20:2003

4

Сорьц боловсруулалт, технологи туршилтын ажлын чанарыг хянах, үнэлэх журам

БСТ Ж 21:2003

5

Эрдсийн түүхий эдийн ердийн тоон шинжилгээний чанарт гадаад хяналт хийх журам

БСТ Ж 22:2003 (2)

3

Найрлагын стандартчилсан загвар (НСЗ), харьцуулах эталон хэрэглэх журам

БСТ Ж 23:2005

3

Компьютерийн мэдээллийг хадгалах, нууцлах журам

БСТ Ж 24:2004

3

Хяналтын картын хөтлөлт, ашиглалтын журам

БСТ Ж 25:2005

2

Геологийн төв лабораторийн мэдээллийн систем, компьютертэй ажиллах журам

БСТ Ж 26:2005

5

 

УЛААНБААТАР ХОТ

2005 ОН