Гарчиг

ГЕОЛОГИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГА

 

 

Хуудасны тоо

 

Өмнөх үг

1

А.

Ашигласан баримт бичгийн жагсаалт

1

В.

Нэр томъёо, тодорхойлолт

4

С.

Товчилсон нэрийн тайлбар

2

01.

Оршил

5

02.

Зорилго, хамрах хүрээ

3

03.

Геологийн байгууллагуудын бүтэц

1

04.

Геологийн төв лабораторийн бүтэц

1

05.

Удирдлага, зохион байгуулалт

6

06.

Чанарын бодлого

2

07.

Чанарын удирдлагын тогтолцоо

2

08.

Чанарын удирдлагын тогтолцооны бүтэц

1

09.

Чанарын удирдлага

1

10.

Чанар хангалтын арга хэмжээ

3

11.

Техникийн зөвлөл

2

12.

Дотоод аудит

4

13.

Удирдлагын дүн шинжилгээ

1

14.

Баримт бичгийн хяналт

4

15.

Худалдан авалт, хангамж

2

16.

Хүсэлт, гэрээ

3

17.

Үл тохирлын хяналт

1

18.

Залруулах, сэргийлэх ажиллагаа

2

19.

Захиалагчдад үзүүлэх үйлчилгээ

2

20.

Санал гомдол

2

21.

Боловсон хүчин

2

22.

Ажлын байрны орчин

9

23.

Лабораторийн аюулгүй ажиллагаа

2

24.

Тоног төхөөрөмж

2

25.

Сорилтын арга

5

26.

Хэмжлийн эргэлзээ

2

27.

Бүртгэлийн хяналт

2

28.

Найрлагын стандартчилсан загвар, харьцуулах эталон

7

29.

Хэмжлийн нэгж дамжуулалт

1

30.

Дээжийн хөдөлгөөн

2

31.

Сорилтын тайлан (Шинжилгээний дүн)

2

32.

ГТЛ-ийн мэдээллийн систем

2

 

Хавсралт 1. Хэмжих хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

8

 

Хавсралт 2. Ажиллагсдын судалгаа

10

 

Хавсралт 3. Ажлын байрны нөхцөлийн тодорхйололт

8

 

Хавсралт 4. Ур чадварын сорил, гадаад хяналтын шинжилгээний жагсаалт

6

 

Хавсралт 5. Гарын үсэгний хэвийн жагсаалт

2

 

Хавсралт 6. ISO 17025 стандарттай харилцан уялдах байдал

1

 

Хавсралт 7. Сорилтын тайлангийн маягт

16