Гарчиг

Геологийн төв лабораторид хэрэгжиж буй гадаадын төсөл, хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл

2014 он

Төсөл хөтөлбөр, түүний хэрэгжилт -2014

Төслийн нэр /Англи, Монгол/ Төслийн код Эхлэх, дуусах он Хандивлагч орон, байгууллага Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага Нийт төсөв Төсвийн зарцуулалт Төслийн зорилго Нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмж
ДҮН валютын нэгж
1 “Цацраг идэвхт эрдсийн түүхий эдийн хайгуул, олборлолтын үеийн лабораторийн шинжилгээг сайжруулах"(“Supporting Laboratory Analyses for Exploration and Exploitation of Radioactive Mineral Resources") MON/1/007 2012-2014 Олон Улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА) Геологийн төв лаборатори 190,455 евро ОУАЭА захиран зарцуулдаг. Монгол улс дахь цөмийн эрчим хүчний эрдсийн түүхий эдийн геологийн хайгуул судалгааны ажлыг дэмжих, олборлолтонд төрөөс тавих хяналтыг сайжруулах 1. Цацраг идэвхт СЗ-ын бөөн дээж нэгэн төрлийн болгон холих гомогенизатор2. Альфа-спектрометр
2 “Геологийн төв лабораторийн Газрын ховор элементийн хүдрийн судалгаа хийх үйлчилгээг хөгжүүлэх" ("Development of research services for REE-ores at Central Gelogical Laboratory, Mongolia") Chinggis process II 2012-2014 Финляндын Геологийн алба (GTK) Геологийн төв лаборатори 499,924 евро Финляндын төсөл хэрэгжүүлэгч тал захиран зарцуулдаг. ГТЛ-ийн газрын ховор элементийн шинжилгээ судалгаатай холбоотой үйлчилгээг сайжруулах. 1. Рентген диффрактометр2. Автоклав3. Өндөр хүчний нойтон соронзон сепаратор4. Титратор
3 “ГТЛ-ийн ур чадварын сорилтыг сайжруулах"("Support of proficiency testing at CGL") BMZ 2002.3501-63 2013.07.30-наас 2 жил ХБНГУ, Геошинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн хүрээлэн Геологийн төв лаборатори 105,000 евро ХБНГУ-ын төсөл хэрэгжүүлэгч тал захиран зарцуулдаг. ГТЛ-ийг ISO/IEC 17043 стандартын дагуу ур чадвар зохион байгуулагчаар итгэмжлүүлэх -

Нийт дүн
795,379 евро