Гарчиг

Байгаль орчин

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын бүртгэлийн дугаар

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Баталгаажуулсан байгууллага

Аттестатчилсан элемент нэгдлийн тоо

CGL 301

УСЗ 15.94

Цагаан толгойн хөрс

ЦХ-1

Монгол Улсын СХҮТ

10

CGL 302

УСЗ 16.94

Хөрс

Х-2

Монгол Улсын СХҮТ

7

CGL 303

 

Мөнгөн ус агуулсан хөрс

MS-1

ГТЛ ТЗ

1

CGL 304

 

Мөнгөн ус агуулсан хөрс

MS-2

ГТЛ ТЗ

1

CGL 305

 

Мөнгөн ус агуулсан хөрс

MS-3

ГТЛ ТЗ

1