Гарчиг

АСЗ үйлдвэрлэхэд мөрдөгддөг стандарт

MNS ISO Guide 30:2001

Стандартчилсан загвартай холбон хэрэглэдэг нэр томъёо, тодорхойлолт

MNS ISO Guide 31:2015

Стандартчилсан загварын гэрчилгээний агуулга

MNS ISO Guide 32:2001

Аналитик химийн шалгалт тохируулга болон

стандартчилсан загварын хэрэглээ

MNS ISO Guide 33:2001

Стандартчилсан загварын хэрэглээ

ISO Guide 34:2009

Стандартчилсан загвар үйлдвэрлэгчдийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага

MNS ISO Guide 35:2005

Стандарт загварын аттестатчилал, ерөнхий болон статистик зарчим

MNS ISO IEC 17025:2007

Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөхий шаардлага

ISO 13528:2015

Лабораториудын ур чадварын сорилд хэрэглэгддэг статистик аргууд

International Association of Geoanalysts: 2003

Геологийн болон байгаль орчны стандартчилсан загварын баталгаажуулалтын протокол

IUPAC 2006

Химийн лабораториудын ур чадварын сорилын олон улсын тохирлын протокол

MNS ISO 5725 (1-6): 2006

Хэмжилтийн арга болон үр дүнгийн нарийвчлал-үнэн зөв байдал болон давтац

GUM 1995

Хэмжлийн эргэлзээг тооцоолох удирдамж

ГОСТ 27872-88 (СТ СЭВ 5892-87)

Метрология. Стандартные образцы. Методика изготовления и аттестации стандартных образцов состава горных пород и минерального сырья