Гарчиг

АСЗ-ын Аюулгүй байдлын мэдээллийн хуудас

CGL 001Serpentinite (IAG CRM-2/MGL-GASMSDS_CGL_001
CGL 002Alkaline granite (IAG CRM-3/MGL-OShBO)MSDS_CGL_002
CGL 003Graphite (BJBCH)MSDS_CGL_003
CGL 004Graphite (ZBCh)MSDS_CGL_004
CGL 005Magnezite (GM)MSDS_CGL_005
CGL 006Nepheline syenite (LNS)MSDS_CGL_006