Гарчиг

Хэрэглээ, ач холбогдол

Хэрэглээ

  • Шинжилгээний шинэ арга аргачлал туршин боловсруулах
  • Шинжилгээний ажлын хяналт
  • Багаж тоног төхөөрөмжийн тохируулга хийх
  • Лабораториудын ур чадварын сорилт
  • Арга аргачлалын баталгаажуулалт
  • СЗ-ын нэгж дамжуулалтыг тогтоох
  • Шинээр зохион бүтээгдэж буй стандарт загварын аттестатчиллын шинжилгээний хяналт


Ач холбогдол