Гарчиг

АСЗ Каталогт тусгагдсан мэдээллийн тайлбар

Хүснэгт 1-т Олон улсын болон Монгол улсын АСЗ-аар баталгаажуулсан байгууллага, АСЗ-ын нэр, товчилсон нэр, аттестатчилсан элемент нэгдлийн тоо, БСЗ-ыг үзүүлэв. ГТЛ-ийн кодын дарааллаар АСЗ-ыг жагсаав.

Хүснэгт 2-т ГТЛ-ийн код, АСЗ-ын нэр, товчилсон нэр, аттестатчилсан утгыг үзүүлэв. Аттестатчилсан элемент нэгдэл тус бүрийн аттестатчилсан утгыг үндсэн элемент нэгдлийн хувьд жингийн хувь (%)-иар, дагалдах элемент нэгдлүүдийн хувьд мг/кг-р илэрхийлэв.

Хүснэгт 3-т ГТЛ-ийн код, АСЗ-ын нэр, товчилсон нэр, аттестатчилсан утга, үнэмшилт хязгаар, хэмжлийн эргэлзээг үзүүлэв. Аттестатчилсан элемент нэгдэл бүрийн үндсэн болон дагалдах элемент нэгдлийг англи цагаан толгойн дарааллаар, аттестатчилсан утгыг багаас ихсэх эрэмбээр дараалуулав.

АСЗ болон каталогийн талаарх асуулт, санал хүсэлтээ доорхи хаягаар ирүүлбэл бид талархах болно.

Хаяг: Монгол улс

Улаанбаатар-18080

Геологийн төв лаборатори

Сонгинохайрхан дүүрэг

Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж

Шуудангийн хайрцаг-437

Утас: +976-70182904, 70182914, 70182564

Факс: +976-70184212, 70182564

E-mail: info@cengeolab.com; cengeolab@magicnet.mn; cengeolab@mbox.mn

Web site: www.cengeolab.com