Гарчиг

АСЗ Каталогийн агуулга

Удиртгал

 

Удиртгал

 

 

Хэрэглээ, ач холбогдол

 

 

Аттестатчилсан стандартчилсан загварын ГТЛ-ийн код

 

 

Каталогт тусгагдсан мэдээллийн тайлбар

 

Эрдсийн түүхий эдийн аттестатчилсан стандартчилсан загвар

 

 

Чулуулаг

 

 

 

Хүдэр

 

 

 

Баяжмал, хаягдал, үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн

 

 

 

Байгаль орчин

Байгууллагын стандартчилсан загвар

 

 

Үндсэн болон дагалдах элемент нэгдлийн аттестатчилсан утга англи цагаан толгойн дарааллаар